O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Krk (GDCK Krk) osnovano je 1979. godine u Krku. Djeluje na području cijelog Otoka Krk  kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Krk.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk djeluje na području otoka Krka u gradu i općinama, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Vrbnik i Dobrinj. Udruga nosi naziv «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk » Skraćeni naziv udruge glasi « GDCK Krk ».

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Kru. Trg Svetog Kvirina 1.  Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk je neprofitna pravna osoba. Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Krk identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima – Protokol I, Protokol II i Protokol III (dalje u tekstu: Ženevske konvencije), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala. Uz znak se može staviti natpis Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk.

Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Krk identična je zastavi Hrvatskog Crvenog križa bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Krk je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Krk». GDCK Krk ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

GDCK Krk u javnom životu grada i općina Krka, Omišlja, Malinske-Dubašnice, Punta, Baške, Vrbnika i Dobrinja na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju. GDCK Krk surađuje s tijelima vlasti grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Punat,Baška, Vrbnik i Dobrinj  na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite, programa „Pomoć u kući“ i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

GDCK Krk surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Članstvo u GDCK Krk je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju

Skip to content